fbpx

Kwalifikacje Absolwenta Fizjoterapii

 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent uzyskuje wykształcenie i profesjonalne przygotowanie zawodowe niezbędne przy pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i celach leczniczych. Absolwenci posiadają wiedzę niezbędną do:

 • przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów, a w cięższych przypadkach – kształtowania tych cech na poziomie optymalnym dla danej osoby
 • kształtowania i podtrzymywania sprawności i wydolności fizycznej na poziomie optymalnym dla osób o utrwalonej niepełnosprawności;
 • dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii;
 • zapobiegania niepełnosprawności oraz usprawnienia osób w różnym wieku;
 • nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych;
 • współpracy w zespołach i ze specjalistycznymi zespołami rehabilitacyjnymi;
 • współrozwiązywania i samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z realizacją nadrzędnych celów rehabilitacji medycznej i kompleksowej;
 • inspirowania i wspierania działań na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki;
 • wypracowania u chorego nawyku systematycznej rehabilitacji;
 • dostosowania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji poszczególnych osób, w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych;
 • przeprowadzenia i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej
 • kształtowania i podtrzymywania sprawności i wydolności osób niepełnosprawnych tak, by mogły stosownie do swych potencjalnych możliwości brać czynny udział w życiu społecznym;
 • wykorzystywania postępu w zakresie techniki i nauki w sposób zgodny z bezpieczeństwem i poszanowaniem godności człowieka;podejmowania pracy w krajach Unii Europejskiej.

Fizjoterapeuta powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi. Powinien być na tyle sprawny fizycznie, by mógł poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Wykazywać znajomość zagadnień etycznych i medyczno – prawnych odnoszących się do praktyki zawodowej. Ponieważ wykonuje zawód medyczny, jego wykształcenie i przygotowanie zawodowe musi spełniać wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia.

CECHY OSOBOWOŚCI

 • odpowiedzialność; umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach i podejmowania właściwych decyzji;
 • rozwinięte efektywne strategie uczenia się pozwalające na dalsze doskonalenie umiejętności zawodowych;
 • łatwość nawiązywania kontaktów;
 • umiejętność tworzenia zespołu i kierowania pracą zespołu;
 • wrażliwość na ludzką krzywdę;
 • skuteczne prezentowania swoich umiejętności,
 • wykorzystywanie odpowiednich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w działaniach związanych z opieką nad jednostka.

MIEJSCA I TYPOWE STANOWISKA PRACY

Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne, utrwalone podczas rozbudowanych praktyk zawodowych, określają możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku Fizjoterapia w:
publicznych i niepublicznych placówkach prowadzących działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych;
publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia takich jak:

 • szpitale o różnym profilu;
 • specjalistyczne przychodnie;
 • poradnie i gabinety rehabilitacyjne;
 • przychodnie i ośrodki wielospecjalistyczne;
 • uzdrowiska;
 • warsztaty terapii zajęciowej;
 • gabinety odnowy biologicznej;
 • sanatoria rehabilitacyjne;
 • ośrodkach sportowych i szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej);
 • mogą prowadzić własne zakłady specjalistyczne w zakresie fizjoterapii.