fbpx

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 

Cel studiów: rozpowszechnienie najnowszych trendów i wykorzystania nowoczesnych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi oraz poszerzenie spojrzenia na problemy społeczne zarządzania.

Adresaci studiów: studia skierowane są dla osób zajmujących się funkcją personalną oraz dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji w przedsiębiorstwie, a więc dla osób kierujących mniejszymi bądź większymi zespołami pracowniczymi. Absolwent studiów jest przygotowany również do podjęcia pracy na stanowiskach specjalisty w działach personalnych firm państwowych, prywatnych oraz pozarządowych.

Program studiów: proponowane przedmioty odzwierciedlają trzy aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji (przedsiębiorstwie, instytucji, firmie): strategiczny, operacyjny i administracyjny. Zadania studiów będą ukierunkowane na zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania.

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców uczelni wyższej oraz praktyków i konsultantów praktyki gospodarczej.

Studia dostarczają wiedzy na temat:

  • strategii organizacji,
  • procesów kadrowych,
  • administracji w organizacjach państwowych, prywatnych oraz pozarządowych.

Organizacja zajęć:

  • Studia trwają 2 semestry, zajęcia prowadzone są w cyklu sobotnio-niedzielnym (2 razy w miesiącu) – łącznie 180 godzin.
  • Rozpoczęcie studiów: od lutego 2017 r.
  • Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, warsztaty.

Warunki przyjęć: o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń określonych w programie studiów, napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Absolwenci uzyskują świadectwo i dyplom ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.

Opłaty:

  • Wpisowe wynosi od 50 zł i należy je uiścić w dniu podpisywania umowy.
  • Czesne za studia wynosi 3900 zł. Czesne może być opłacane w dwóch równych ratach (2×1950 zł).

Opłaty dla absolwentów:

  • Wpisowe wynosi 0 zł.
  • Czesne za studia wynosi 3600 zł. Czesne może być opłacane w dwóch równych ratach (2×1800 zł).

ZGŁOSZENIA i ZAPISY:

Biuro Rekrutacji
Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie
ul. Rydygiera 8,
01-793 Warszawa
tel. 662 215 628
rekrutacja@wsmw.edu.pl

Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260

Instagram

FORMULARZ KONTAKTOWY
 Klauzula informacyjna