fbpx

ZARZĄDZANIE PRAWEM MEDYCZNYM

 

Cel studiów: zaprezentowanie i przekazanie wiedzy o obowiązujących w Polsce standardach prawnych  w zakresie szeroko rozumianej relacji, jaka zachodzi między pacjentem a całą złożoną infrastrukturą instytucjonalną oraz różnymi kręgami osobowymi, które udzielają świadczeń zdrowotnych.  Współcześnie opiekę medyczną sprawują osoby z różnych kategorii zawodów medycznych, stąd też szczególnie ważnym działem prawa medycznego jest definicja wykonywania zawodu medycznego i relacje jakie zachodzą między poszczególny grupami zawodowymi, oraz problem relacji, jaka zachodzi między pacjentem a osobą wykonującą zawód medyczny. Centralnym punktem zainteresowania stanowią prawa pacjenta i problematyka status zawodów medycznych. Równie ważną kwestią jest przybliżenie form udzielania świadczeń zdrowotnych i podstawowych reguł finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków  publicznych. Uczestnikom zapewnia się również możliwość zapoznania z kluczowymi problemami bioetycznymi.

Adresaci studiów: studia przeznaczone są dla osób wykonujących zawody medyczne, szczególnie lekarzy, pielęgniarek, położnych, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów jak również dla osób wykonujących inne zawody, którym znajomość prawa medycznego, praw pacjenta i zasad odpowiedzialności prawnej jest potrzebna w codziennej pracy zawodowej, m.in. członków wojewódzkich komisji orzekających o zdarzeniach medycznych, rzeczników praw pacjenta psychiatrycznego, rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, członkowie komitetów etycznych, menedżerowie sektora opieki zdrowotnej. Słuchaczami studiów mogą być także absolwenci innych kierunków prawniczych i nieprawniczych.

Program studiów: studia podyplomowe ZARZĄDZANIE PRAWEM MEDYCZNYM pozwalają słuchaczom na praktyczne poznanie:

 • Statusu zawodów medycznych ,
 • Praw wykonywania zawodów medycznych,
 • Form wykonywania zawodów medycznych,
 • Zasad organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce,
 • Praw pacjenta,
 • Medycznego prawa cywilnego,
 • Medycznego prawa karnego.

Organizacja zajęć:

 • Studia trwają 2 semestry, zajęcia prowadzone są w cyklu sobotnio-niedzielnym (2 razy w miesiącu) – łącznie 180 godzin.
 • Rozpoczęcie studiów od lutego 2017 rok.
 • Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

Warunki przyjęć: o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń określonych w programie studiów, napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Absolwenci uzyskują świadectwo i dyplom ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.

Opłaty:

 • Wpisowe wynosi od 50 zł należy je uiścić w dniu podpisywania umowy.
 • Czesne za studia wynosi 3900 zł. Czesne może być opłacane w dwóch równych ratach (2×1950 zł).

Opłaty dla absolwentów Uczelni:

 • Wpisowe wynosi 0 zł.
 • Czesne za studia wynosi 3600 zł. Czesne może być opłacane w dwóch równych ratach (2×1800 zł).

ZGŁOSZENIA i ZAPISY:

Biuro Rekrutacji
Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie
ul. Rydygiera 8,
01-793 Warszawa
tel. 662 215 628

rekrutacja@wsmw.edu.pl

Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260

Instagram

FORMULARZ KONTAKTOWY
 Klauzula informacyjna