fbpx

Rekrutacja na studia podyplomowe z Medycyny Osteopatycznej

 

„OSTEOPATIA JEST TO METODA DIAGNOZOWANIA, LECZENIA ALE PRZEDE WSZYSTKIM FILOZOFIA OPIEKI MEDYCZNEJ”.
lek. med. Piotr Godek D.O.

ZGŁOSZENIA i ZAPISY:

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 trwa do 30 września 2019 r.
Formularz-zgłoszeniowy

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

Studia Podyplomowe Medycyny Osteopatycznej trwają 3 lata (sześć semestrów) i obejmują 1600 godzin dydaktycznych wraz z praktykami klinicznymi oraz 640 godzin nie kontaktowych (kształcenie własne).

Każdy semestr podzielony jest na 9 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela) z wyjątkiem semestru VI, który obejmuje 8 zjazdów.

Nauczanie medycyny osteopatycznej odbywa się w ramach szkoły wyższej, w związku z tym każdy student otrzymuje indeks oraz legitymację studencką a po ukończeniu studiów Państwowe Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej oraz Dyplom D.O. i 96 międzynarodowe punkty ECTS (European Credit Transfer System). Dokumentem potwierdzającym naukę medycyny osteopatycznej na uczelni wyższej jest indeks oraz Państwowe Świadectwo.

Praktyki kliniczne są realizowane w dowolnym ośrodku gdzie nadzór merytoryczny i dydaktyczny nad praktykami sprawuje dyplomowany osteopata D.O. Mazowiecka Uczelnia Medyczna zleca praktyki kliniczne (200 godzin). Student samodzielnie lub za pomocą Mazowieckiej Uczelni Medycznej kontaktuje się z placówką w której zamierza odbyć praktyki.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:
Nauka odbywa się w trakcie 6 semestrów, w trybie weekendowym (soboty, niedziele).
Zajęcia dydaktyczne obejmują 1600 godzin dydaktycznych, realizowane są w formie wykładów oraz ćwiczeń.

WARUNKI PRZYJĘĆ:
Na studia podyplomowe z zakresu OSTEOPATII zapraszamy lekarzy medycyny, fizjoterapii, pielęgniarstwa oraz położnictwa.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest zdanie egzaminu końcowego złożonego z części praktycznej oraz teoretycznej i obrony pracy dyplomowej. Zaliczenie egzaminu końcowego jest warunkiem dopuszczającym do obrony pracy dyplomowej. Obrona pracy dyplomowej kończy naukę w uczelni wyższej i jest standardem we wszystkich uczelniach wyższych w Europie nauczających medycyny osteopatycznej.

OPŁATY ZA STUDIA:

Opłata wpisowa – 500 PLN

Opłata wpisowa jest płatnością jednorazową w momencie rezerwacji miejsca na liście studentów.

W przypadku nie zakwalifikowania kandydata na studia lub braku miejsc opłata wpisowa będzie zwrócona w pełnej wysokości.

Rezygnacja ze studiów lub nie dokonanie opłaty za studia powoduje przepadek opłaty wpisowej na rzecz szkoły. Opłata wpisowa nie jest zaliczką opłaty czesnego za studia.

Studenci trzyletnich studiów podyplomowych otrzymują indeksy oraz legitymację studenta.

Opłata miesięczna za studia – 1 340 PLN (13 400 PLN za każdy rok nauki).
jednorazowa wpłata na początku roku akademickiego upoważnia do 10 % zniżki – 12 060 PLN za każdy rok nauki.
Całkowity koszt studiów 3-letnich (1600 godzin) – 40 200 PLN
(lub 36 180 PLN przy corocznych wpłatach ze zniżką 10%).

Wpłat należy dokonywać na konto:
BANK MILLENIUM S.A.  42 1160 2202 0000 0004 6191 5018

Opłata czesnego za studia  obejmuje zajęcia, materiały szkoleniowe oraz egzaminy (egzamin podstawowy + egzamin poprawkowy na koniec każdego semestru). Opłata czesnego za studia nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Wpłatę miesięcznej raty lub jednorazowo całą opłatę roczną (z 10% zniżką) dokonujemy do 5 dnia każdego miesiąca, zaczynając od października i kończąc na lipcu.

KOORDYNATOR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
Leszek Pyrka

Terminy dyżurów:
wtorek 10:00-14:00
czwartek 10:00-14:00
oraz w terminach zajęć dydaktycznych

tel. 511 839 696
e-mail: medycynaosteopatyczna.mum@wp.pl

Biuro Rekrutacji Mazowieckiej Uczelni Medycznej
pok. 02 (parter)
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
wejście od ul. Broniewskiego
Dojazd tramwajami: 17,22,27,28,33,35

Dojazd autobusami: 205

GODZINY PRACY BIURA REKRUTACJI:

poniedziałek – piątek: 8:00 16:00
668 326 740
rekrutacja@mum.edu.pl

Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260
FORMULARZ KONTAKTOWY
 Klauzula informacyjna