Strona główna | REKRUTACJA 2022

REKRUTACJA 2022

REKRUTACJA 2022

ETAP 1. Formularz zgłoszeniowy na stronie http://mum.edu.pl/: Wirtualny dziekanat -> Rekrutacja

-> Formularz online.

ETAP 2. Przesłanie skanów dokumentów rekrutacyjnych na adres rekrutacja@mum.edu.pl
W mailu prosimy podać następujące dane:

Temat wiadomości: rekrutacja 21/22_ImięNazwisko

Uwaga! Proszę nazwać załączane pliki zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi poniżej.

Wymagane skany dokumentów:

 1. świadectwo dojrzałości  Nazwa pliku: sw_dojrz 1)
  2. świadectwo ukończenia szkoły średniej – w przypadku „nowej matury”. Nazwa pliku: sw_uksz1)
  3. odpis dyplomu Nazwa pliku: dyplom_lic2) 
  4. kserokopia suplementu do dyplomu Nazwa pliku: sup_lic2) 
  5. fotografia w formacie jpg – o rozmiarach 300×375 pikseli (format do dowodu osobistego).  Nazwa pliku: foto_ImięNazwisko;
  6. orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) na kierunku FIZJOTERAPIA, PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO. Skan orzeczenia lekarskiego wraz z oryginałem, w związku z obecną sytuacją spowodowaną pandemią, może być dostarczony na Uczelnię najpóźniej do 15 marca 2022 r.
  Nazwa pliku: orzecz_lek.
  7. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dotyczy osób niepełnosprawnych). Nazwa pliku: orzecz_niep
  8. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Nazwa pliku: op_rek
  9. dowód uiszczenia opłaty wpisowego. Nazwa pliku: op_wp
  10. kandydaci, którzy posiadają tytuł technika fizjoterapii, proszeni są o przesłanie skanu dyplomu technika fizjoterapii. Nazwa pliku: dyplom_techfiz

Cudzoziemcy podejmujący naukę w naszej Uczelni, oprócz powyższych dokumentów zobowiązani są do złożenia:

 1. tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów, na podstawie których odbywa się rekrutacja; Nazwa pliku: tlum_nazwa dokumentu
  2. potwierdzenia legalizacji pobytu na terytorium Polski (paszport + karta_pobytu/karta_polaka/wiza) Nazwa pliku: paszport/karta_pobytu/karta_polaka/wiza
  3. certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub poświadczenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub potwierdzenia MUM, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. Nazwa pliku: certyfikat_jp

ETAP 3. Potwierdzenie przyjęcia na studia.
Na skrzynkę pocztową, z której zostaną wysłane skany dokumentów otrzymacie Państwo potwierdzenie odebrania kompletu* dokumentów. Po otrzymaniu powyższej informacji należy dostarczyć na Uczelnię komplet* dokumentów w celu potwierdzenia zgodności materiałów przesłanych na adres rekrutacja@mum.edu.pl z oryginałami oraz podpisać umowę o warunkach studiowania w Mazowieckiej Uczelni Medycznej.

Po dokonaniu powyższych czynności otrzymacie Państwo potwierdzenie przyjęcia na studia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie w roku akademickim 2021/2022.

1)  dotyczy studiów licencjackich i jednolitych magisterskich

2)  dotyczy studiów II stopnia (uzupełniających magisterskich)

* z uwagi na obecną sytuacją spodowaną pandemią, skan oraz oryginał zaświadczenia lekarskiego można dostarczyć na uczelnię w późniejszym terminie, jednak maksymalnie do 15 marca 2022 r.

 

Biuro Rekrutacji MUM

 

 

Skip to content