Strona główna | Pomoc materialna | Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać na wniosek student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (dotyczy niepełnosprawności studenta, nie dotyczy niepełnosprawności członków rodziny studenta).

Podstawę do przyznania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych stanowi orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, gdzie:
a. lekki stopień niepełnosprawności oznacza:

 • niepełnosprawność w lekkim stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • częściową niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania orzeczoną na podstawie ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 Nr 162, poz. 1118), jeżeli nie jest to traktowane jako umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli nie jest to traktowane jako znaczny stopień niepełnosprawności,
 • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów;

b. umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:

 • niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 Nr 162, poz. 1118),
 • częściową niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania orzeczoną na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wydaną w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 roku,
 • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

c. znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:

 • niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 Nr 162, poz. 1118),
 • stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego oraz zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku i nie utraciło mocy po tym dniu,
 • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

Przy ubieganiu się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,  w Kwesturze/Stypendiach należy złożyć wniosek oraz poniższe dokumenty:

a. kserokopię dowodu osobistego,
b. kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ (oryginał do wglądu).

Stypendium specjalne przyznawane jest w danym roku akademickim przez okres 9 miesięcy. Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności jest wydane na czas oznaczony, stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż ważność orzeczenia.

W przypadku przedłożenia w ciągu tego samego roku akademickiego zaświadczenia o niepełnosprawności, będącego kontynuacją poprzedniego, stypendium przyznaje się, na wniosek studenta, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciło ważność poprzednie zaświadczenie.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów i uczelni.

Skip to content