Strona główna | Pomoc materialna

Pomoc materialna

Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 93  ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie przysługują:

  • studentowi, który ukończył jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia;
  • studentowi, który ukończył studia pierwszego stopnia i ponownie podjął studia na tym poziomie;
  • studentowi, który ukończył studia pierwszego stopnia oraz kontynuuje studia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego
  • studentowi, który już pobiera świadczenia takiego samego rodzaju na innym kierunku studiów w tej samej lub innej uczelni
  • studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
  • studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie

Wnioski stypendialne na rok akademicki 2021/2022 można składać do 22.10.2021 r.

Wszystkie stypendia mogą być otrzymywane tylko na jednym kierunku i na jednej uczelni

Student może otrzymywać kilka świadczeń pomocy materialnej jednocześnie np. stypendium socjalne jednocześnie ze stypendium Rektora dla najlepszych studentów i stypendium specjalnym dla osób niepełnosprawnych, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślubowania. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów (skreślenia z listy studentów) i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu powinno być kontynuowane, a nie rozpoczynać się od nowa. Podobnie w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia i podjęcia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, sumują się wyłącznie okresy studiowania na tych studiach, natomiast przerwę pomiędzy tymi studiami wyłącza się..

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może przekroczyć 38% wynagrodzenia profesora tj. kwoty 2 435,80 zł.

Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić uczelnię o ukończeniu studiów na innym kierunku studiów mającym wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej.

Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia w związku z ukończeniem innego kierunku studiów.

Ponadto studenci MUM na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się za pośrednictwem Uczelni o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia, szczegóły na stronie internetowej MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Przepisy regulujące przyznawanie pomocy materialnej dla studentów finansowanej z budżetu państwa

 

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

Stypendia dla osób
niepełnosprawnych

Stypendia

socjalne

Zapomoga

Kredyty studenckie

Skip to content