fbpx

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA

 

Cel studiów: podstawowym celem studiów jest doskonalenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za zarządzanie w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia. W trakcie studiów słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę, dającą teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne w nowoczesnej ochronie zdrowia.

Studia zapewnią zdobycie informacji związanych z otoczeniem prawnymi ekonomicznym działania jednostek służby zdrowia. Ponadto przedstawione zostaną akty prawne regulujące problematykę jaką w systemie opieki zdrowotnej odgrywają organy administracji publicznej. Wskazane zostaną relacje, zachodzące pomiędzy tymi organami a jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, także w procesie restrukturyzacji i przekształceń.

Omówiona będzie problematyka pomocy publicznej dla jednostek ochrony służby zdrowia oraz formy prawne w jakich działać będą mogły jednostki organizacyjne służby zdrowia. Przedmiotem analizy będzie także proces zlecania i wykonywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawieranych między płatnikiem  a świadczeniodawcą, a także określenie sytuacji jego uczestników.

 Atuty:

 • Poznanie kluczowych, praktycznych aspektów zarządzania podmiotami działającymi w systemie ochrony zdrowia.
 • Przygotowanie do zarządzania w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia.
 • Wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów zarządczych, podejmowania decyzji strategicznych w tak skomplikowanym obszarze, jakim jest polski system ochrony zdrowia.
 • Wiedza przekazywana przez doświadczonych ekspertów w obszarze ochrony zdrowia oraz wybitnych akademików.

Wykaz przedmiotów:

 • Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej
 • Systemy opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej
 • Zarządzanie zmianami w opiece zdrowotnej. Restrukturyzacja i prywatyzacja w opiece zdrowotnej.
 • Marketing usług zdrowotnych
 • Jakość usług zdrowotnych oraz zewnętrzne systemy oceny jakości
 • Zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej
 • Rachunkowość w zakładach opieki zdrowotnej
 • Zdrowie publiczne. Polityka zdrowotna i społeczna
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
 • Rola administracji publicznej w opiece zdrowotnej
 • Organizacja opieki zdrowotnej
 • Podstawy prawa pracy w opiece zdrowotnej
 • Prawo cywilne i gospodarcze w opiece zdrowotnej
 • Etyka biznesu
 • Prawa pacjenta
 • Systemy informacyjne i ich wykorzystanie w zarządzaniu ochroną zdrowia
 • Seminarium dyplomowe

Uczestnicy studiów: oferta studiów w zakresie „Organizacji i zarządzania w służbie zdrowia” przeznaczona jest dla osób zarządzających jednostkami opieki zdrowotnej, przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych zarówno w publicznych, jak i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej w zakresie opieki zdrowotnej, osób zatrudnionych w innych instytucjach związanych z ochroną zdrowia, osób prowadzących lub chcących rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze opieki zdrowotnej, osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Absolwenci studiów podyplomowych „Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia” mają prawo do zajmowania stanowisk kierowniczych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. 2000,
Nr 44, poz. 520 z późn. zm.).

Wykładowcy: zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez specjalistów – praktyków sektora ochrony zdrowia zajmujących wysokie stanowiska menadżerskie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, nauczycieli akademickich, goście zaproszeni z ośrodków akademickich oraz praktycy – specjaliści współpracujący z Uczelnią. Do prowadzenia wykładów zaproszeni są menedżerowie kluczowych organizacji opieki zdrowotnej, jednostek publicznych i niepublicznych, oraz specjaliści z obszaru finansów, ubezpieczeń w ochronie zdrowia i prawa medycznego.

Organizacja zajęć:

 • Studia trwają 2 semestry, zajęcia prowadzone są 2 razy w miesiącu w cyklu sobotnio-niedzielnym, soboty w godz. 8.45–15.00, niedziele w godz. 8.45–15.00 (łącznie 180 godzin).
 • Rozpoczęcie studiów: nabór zimowy rozpoczyna zajęcia od lutego 2017 roku.
 • Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, konsultacji i seminarium dyplomowego.

Warunki przyjęć: o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń określonych w programie studiów, napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Absolwenci uzyskują świadectwo i dyplom ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.

Opłaty:

 • Wpisowe wynosi 50 zł należy je uiścić w dniu podpisywania umowy.
 • Czesne za studia wynosi 3900 zł. Czesne może być opłacane w dwóch równych ratach (2×1950 zł).

Opłaty dla absolwentów:

 • Wpisowe wynosi 0 zł.
 • Czesne za studia wynosi 3600 zł. Czesne może być opłacane w dwóch równych ratach (2×1800 zł).

ZGŁOSZENIA i ZAPISY:

Biuro Rekrutacji
Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie
ul. Rydygiera 8,
01-793 Warszawa
tel. 668 326 740

dziekanat@wsmw.edu.pl

Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260

Instagram

FORMULARZ KONTAKTOWY
 Klauzula informacyjna