fbpx

OPIEKUN MEDYCZNY OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ELEMENTAMI REHABILITACJI

 

Cel studiów: program studiów to kompendium wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy opiekuna medycznego osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Opiekun medyczny przygotowany jest do rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Pomaga osobom starszym w zaspokajaniu nie tylko podstawowych potrzeb, ale także w podtrzymywaniu aktywności społecznej oraz aktywizuje do zwiększania samodzielności życiowej. Ważnym zadaniem opiekuna medycznego jest popularyzowanie zachowań zdrowotnych.

Program kształcenia, oprócz zajęć teoretycznych, przewiduje także zajęcia praktyczne w zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL), domach pomocy społecznej (DPS) oraz w hospicjach. Są to bowiem przyszłe miejsca pracy opiekuna medycznego.

Kursy języka angielskiego i niemieckiego, które zapewniamy w toku studiów, pozwolą na podjęcie pracy za granicą, m.in. w Anglii, Holandii, Szwajcarii i Niemczech.

Praca z ludźmi starszymi, niepełnosprawnymi nie należy do łatwych, ale ma głęboki sens humanitarny i może być źródłem nie tylko utrzymania, ale także ogromnej satysfakcji.

Nasze studia stwarzają możliwość przekwalifikowania się. To atrakcyjna oferta również dla osób po 40. roku życia, którym na obecnym runku pracy znacznie trudniej jest znaleźć zatrudnienie. W zawodzie opiekuna medycznego ich atutami będą wiek, doświadczenie i empatia, a nie dotychczasowe miejsce pracy czy wykształcenie.

Atuty:

 • kompleksowy program umożliwiający zdobycie wiedzy z zakresu budowy, fizjologii i prawidłowego funkcjonowania ważnych życiowo narządów i układów a także typowych schorzeń geriatrycznych,
 • zdobycie atrakcyjnego zawodu, który pozwoli w sposób profesjonalny prowadzić opiekę nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi,
 • praktyczna nauka zawodu,
 • wiedza przekazywana przez doświadczonych ekspertów, specjalistów – praktyków w obszarze ochrony zdrowia, na co dzień pracujących z osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
 • praktyczna umiejętność posługiwania się językiem angielskim i niemieckim związanym tematycznie z problematyką medyczną.

 

Uczestnicy studiów: oferta studiów skierowana jest do osób sprawujących opiekę nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi w placówkach służby zdrowia, pomocy społecznej, opieki długoterminowej i paliatywnej.

Program studiów został tak opracowany, by kształcić również przyszłych instruktorów, a także animatorów, którzy będą mogli znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju placówkach prosenioralnych oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzących działalność edukacyjną i rekreacyjną.

Studia stwarzają możliwość przekwalifikowania zawodowego osobom niezwiązanym z branżą medyczną.

Absolwent studiów będzie profesjonalnie przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach, takich jak: domy pomocy społecznej, hospicja, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, opiekuńczo-lecznicze i geriatryczne, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku czy warsztaty terapii zajęciowej.

Czas trwania studiów:

Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć dydaktycznych (wykładów, ćwiczeń, konsultacji i seminarium dyplomowego) oraz 25 godzin zajęć praktycznych w Zakładach Opieki Leczniczej, Domach Opieki Społecznej/lub Hospicjach i innych ośrodkach opiekuńczych.

Studia rozpoczynają się od lutego 2017 roku.

Wykaz przedmiotów:

 • Rola i zadania opiekuna medycznego, formy opieki i pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym
 • Elementy anatomii i fizjologii
 • Elementy patofizjologii
 • Podstawy gerontologii chorób wieku podeszłego
 • Wybrane elementy psychologii
 • Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego
 • Pierwsza pomoc medyczna
 • Wybrane zagadnienia fizjoterapii ogólnej
 • Opieka pielęgniarska nad podopiecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych i niesamodzielnych ze schorzeniami narządu ruchu i leczonych zachowawczo
 • Wybrane zagadnienia farmakoterapii
 • Rehabilitacja osób starszych i niepełnosprawnych
 • Masaż leczniczy
 • Opieka paliatywna i hospicyjna
 • Zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych
 • Przepisy prawa w działalności opiekuńczej
 • Etyka w pracy opiekuna medycznego
 • Prawa pacjenta
 • Język niemiecki i język angielski
 • Zajęcia praktyczne w Zakładach Opieki Leczniczej, Domach Opieki Społecznej/lub Hospicjach i innych ośrodkach opiekuńczych
 • Seminarium dyplomowe

Wykładowcy:

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez specjalistów – praktyków sektora ochrony zdrowia pracujących z osobami starszymi i niepełnosprawnymi: lekarzy, pielęgniarki, specjalistów rehabilitacji ruchowej, fizjoterapeutów, nauczycieli akademickich Uczelni. Do prowadzenia wykładów zaproszeni są także pracownicy medycznych ośrodków akademickich współpracujących z Wyższą Szkołą Mazowiecką.

Organizacja zajęć dydaktycznych:

 • Studia trwają 2 semestry, Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu (dwudniowe zjazdy):
  – soboty w godz. 8.45-15.00
  – niedziele w godz. 8.45-15.00
 • Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

Warunki przyjęć: o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń określonych w programie studiów, napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Absolwenci uzyskują świadectwo i dyplom ukończenia studiów podyplomowych Uczelni Wyższej w Warszawie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.

Opłaty:

 • Wpisowe wynosi 50 zł  należy je uiścić w dniu podpisywania umowy.
 • Czesne za studia wynosi 3900 zł. Czesne może być opłacane w dwóch ratach (2×1950 zł).

Opłaty dla absolwentów Uczelni:

 • Wpisowe wynosi 0 zł.
 • Czesne za studia wynosi 3600 zł. Czesne może być opłacane w dwóch ratach (2×1800 zł)

ZGŁOSZENIA i ZAPISY:

Biuro Rekrutacji
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
ul. Rydygiera 8,
01-793 Warszawa
tel. 668 326 740

rekrutacja@wsmw.edu.pl

Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260
FORMULARZ KONTAKTOWY
 Klauzula informacyjna