fbpx

Zapomoga

 

Zapomoga może być przyznana na wniosek studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student zobowiązany jest do udokumentowania pogorszenia swojej sytuacji materialnej.

1. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej, jednorazowej pomocy finansowej,
2. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych w sposób przejściowy znalazł się w trudnej sytuacji materialnej
3. Za przyczyny losowe uważa się w szczególności:

 • ciężką, powodującą nadzwyczajne i wysokie wydatki, chorobę studenta lub jego członka najbliższej rodziny,
 • śmierć w rodzinie studenta,
 • utratę lub poważne zmniejszenie stałych źródeł dochodu studenta lub jego bliskich
 • narodziny dziecka w małżeństwie studenta jeśli przed narodzinami dziecka sytuacja materialna rodziny była trudna
 • poważny uszczerbek majątkowy spowodowany stratami nadzwyczajnymi lub przestępstwem ( pożar, klęska żywiołowa, powódź i inne )

Wymagane dokumenty:

 • poświadczenie zaistnienia zdarzenia losowego
 • zaświadczenie o dochodach studenta i jego rodziny z ostatnich 6 m-cy (jak do stypendiu socjalnego)
 • rachunki potwierdzające nadzwyczajne wydatki związane ze zdarzeniem losowym

Informacje uzupełniające:

 • Samo zdarzenie nie jest podstawą przyznania zapomogi, należy wykazać że jego skutki doprowadziły do pogorszenia się sytuacji materialnej studenta.
 • Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż 2 razy w roku akademickim, z tym że na podstawie zdarzeń losowych.
 • Maksymalną wysokość zapomogi ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego.
 • Wniosek o przyznanie zapomogi
 • Deklaracja studenta o formie przekazu świadczeń

 

Title
ZAPOMOGA 3 października 2020
ZAPOMOGA 3 października 2020
ZAPOMOGA 3 października 2020
ZAPOMOGA 22 lipca 2019

 

Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260

Instagram

FORMULARZ KONTAKTOWY

   Klauzula informacyjna