fbpx

Stypendia socjalne

 

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację tę określa się na podstawie dokumentów o osiągniętych dochodach w ostatnim roku podatkowym w rodzinie studenta.

Próg dochodu ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, w granicach od 668,2 zł do 1051,7 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie.

Oznacza to, że każdy student o dochodzie nieprzekraczającym 668,2 zł miesięcznie na osobę w rodzinie ma ustawowo zapewnione otrzymanie stypendium.

Stypendium może otrzymać także student o wyższym dochodzie, jeżeli rektor określi wyższy próg dochodu, nieprzekraczający jednakże 1051,7 zł. Jest to ustawowa maksymalna wysokość i nawet w szczególnych przypadkach uczelnia nie może przyznać stypendium socjalnego przy wyższym dochodzie studenta.

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (528 zł),  jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Stypendium socjalne może zostać zwiększone znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej studentowi studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

I. Ustalenie składu rodziny – wyjaśnienie:
Definicję składu rodziny studenta zawiera ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym, która w art. 179 ust. 4 stanowi, że przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
a) studenta;
b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci
pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Jest to katalog wyczerpujący, wskazany w Ustawie, w związku z powyższym Uczelnia, nawet w wyjątkowych przypadkach nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta np. babci, dziadka, dalszych krewnych, rodziców małżonka studenta, ojca dziecka studentki, z którym pozostaje w związku faktycznym.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osób, o których mowa (lit. c) powyżej:

1. W przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26. rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2, lub

2. Jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1-2, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych czyli 930,35 zł

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Ważne!!! Komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna są uprawnione do żądania, w uzasadnionych przypadkach, doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny oraz uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia kryterium trudnej sytuacji materialnej. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa powyżej, student może być wezwany do złożenia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odmową przyznania stypendium socjalnego.

Każdy student, który będzie otrzymywał świadczenia pomocy materialnej będzie obowiązany do niezwłocznego powiadomienia uczelni o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w art. 184 ust. 5 ustawy (tj. o ukończeniu innego kierunku studiów), mającej wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej.

Ponadto:
• W przypadku gdy członek rodziny studenta ubiegającego się o świadczenia pomocy materialnej zaginął, student składając wniosek o te świadczenie dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny studenta. Ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego członka rodziny studenta, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie uwzględnia się tego członka rodziny.
• Jeśli student wychowywał się w rodzinie zastępczej to po uzyskaniu przez niego pełnoletniości za dochód do celów stypendialnych przyjmuje się tylko dochody przez niego osiągane.
• Do rodziny studenta nie wlicza się konkubenta studenta lub konkubenta członka rodziny studenta.
• Do składu rodziny nie wlicza się członków rodziny odbywających zasadniczą służbę wojskową.
• Nie wlicza się członków rodziny uczących się w szkołach wojskowych (w systemie wojskowym),
• Rodzeństwo studenta lub/i dzieci studenta, które w dniu złożenia wniosku są osobami pełnoletnimi i nie mają więcej niż 26 lat wlicza się do składu rodziny studenta pod warunkiem, że pobierają naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej, chyba, że są osobami niepełnosprawnymi i legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności
• W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji. W przypadku, gdy z dochodu rodziny ponoszona jest opłata za pobyt w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie członka rodziny, od dochodu rodziny odejmuje się tę opłatę.
• W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
– Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie, oznacza następujące podmioty: dom pomocy społecznej,
placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład
poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę , jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
• W przypadku gdy osobie samotnie wychowującej dziecko (studentowi lub jednemu z rodziców studenta), nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka (studenta) od drugiego z rodziców, stypendium socjalne nie może zostać przyznane studentowi, chyba że:
1) drugi z rodziców nie żyje,
2) ojciec dziecka jest nieznany,
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
• Za osobę samotnie wychowującą dziecko uznaje się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną. Nie można jednak uznać za samotnie wychowującą dziecko wymienionej osoby, jeśli wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
• Student, który pozostaje w związku nieformalnym, nie może przy ustalaniu sytuacji materialnej uwzględnić dochodu partnera, nawet, jeżeli posiadają wspólne dzieci.

W przypadku niedołączenia do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej lub przedstawienia zaświadczenia o niewłaściwej treści należy powyższą okoliczność uzasadnić w formie dodatkowego podania do Komisji Stypendialnej i udokumentować źródła utrzymania rodziny.

Dokumentacja wymagana do uzyskania pomocy socjalnej

monitor Polski -ryczałt i karta podatkowa za 2018 (wyliczenie)

Przelicznik z ha przeliczeniowego za rok 2019 wynosi 3 244,- zł

 

FORMULARZE

Title
STYPENDIA-SOCJALNE 20 września 2019
STYPENDIA-SOCJALNE 10 września 2018
STYPENDIA-SOCJALNE 10 września 2018
STYPENDIA-SOCJALNE 10 września 2018
STYPENDIA-SOCJALNE 10 września 2018
STYPENDIA-SOCJALNE 22 lipca 2019
STYPENDIA-SOCJALNE 3 października 2020
Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260

Instagram

FORMULARZ KONTAKTOWY

     Klauzula informacyjna