fbpx

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać na wniosek student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (dotyczy niepełnosprawności studenta, nie dotyczy niepełnosprawności członków rodziny studenta).

 • Podstawę do przyznania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych stanowi orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, gdzie:
  1. lekki stopień niepełnosprawności oznacza:
   • niepełnosprawność w lekkim stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   • częściową niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania orzeczoną na podstawie ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 Nr 162, poz. 1118), jeżeli nie jest to traktowane jako umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli nie jest to traktowane jako znaczny stopień niepełnosprawności,
   • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów;
  2. umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:
   • niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   • całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 Nr 162, poz. 1118),
   • częściową niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania orzeczoną na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wydaną w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 roku,
   • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
  3. znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:
   • niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   • całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 Nr 162, poz. 1118),
   • stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego oraz zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku i nie utraciło mocy po tym dniu,
   • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.
 • Przy ubieganiu się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,  należy złożyć poniższe dokumenty:
 1. kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ (oryginał do wglądu).
 2. wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
 3. deklaracja studenta o formie przekazu świadczeń
Title
STYPENDIA-DLA-OSÓB-NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 października 2020
STYPENDIA-DLA-OSÓB-NIEPEŁNOSPRAWNYCH 22 lipca 2019

 

Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260

Instagram

FORMULARZ KONTAKTOWY

   Klauzula informacyjna