fbpx

KOORDYNATOR ODDZIAŁU MEDYCZNEGO

 

Cel studiów: podniesienie kompetencji kadry medycznej zatrudnionej w sekretariatach medycznych instytutów, klinik, szpitali, poradni, placówek medycznych w zakresie optymalizacji pracy i zarządzania nimi.

Program studiów to kompendium wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy sekretariatu medycznego.

W toku studiów przedstawiona zostanie problematyka gromadzenia, segregowania i udostępniania informacji o stanie zdrowia pacjenta zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia, potrzeb zdrowotnych pacjenta oraz świadczonych usług medycznych. Ponadto, omówione zostaną przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej, w szczególności terminologii i procedur medycznych, organizacja przyjęć i wypisu.

Atuty:

 • jedyne w swoim rodzaju kierunkowe studia podyplomowe dla szerokiego grona pracowników medycznych,
 • wyjątkowa możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych,
 • unikatowy program, polegający na połączeniu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie gromadzenia, segregowania i udostępnianiem informacji o stanie zdrowia pacjenta zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia,
 • zajęcia prowadzone przez specjalistów, przede wszystkim przez praktyków,
 • atrakcyjna alternatywa wobec rozproszonych i nielicznych kursów i szkoleń.

Uczestnicy studiów: oferta studiów przeznaczona jest dla osób pełniących obowiązki sekretarki medycznej, rejestratorek medycznych, osób zajmujących się statystyką medyczną i pracujących w archiwach medycznych oraz osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Program studiów został tak opracowany, by kształcić również osoby, które będą mogły znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju placówkach świadczących usługi medyczne publiczne i niepubliczne.

Studia stwarzają możliwość przekwalifikowania zawodowego!

Absolwenci studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Mazowieckiej otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.

Czas trwania studiów: studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć dydaktycznych oraz wykładów, ćwiczeń, konsultacji i seminarium dyplomowego.

Studia rozpoczynają się od lutego 2017 roku.

Wykaz przedmiotów:

 • Zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce
 • Ekonomika i zasady finansowania świadczeń zdrowotnych
 • Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi zakładu opieki zdrowotnej
 • Rodzaje dokumentacji w zakładzie opieki zdrowotnej i praktyce lekarskiej (zewnętrzna, wewnętrzna, indywidualna, zbiorowa); konieczne elementy dokumentacji; warunki przechowywania dokumentacji; okres przechowywania dokumentacji
 • Dokumentacja medyczna w badaniach klinicznych
 • Ochrona danych osobowych
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej: pacjentowi; osobom trzecim; firmie ubezpieczeniowej; innemu zakładowi opieki zdrowotnej; sądowi, prokuraturze, ZUS; prowadzonej w ramach medycyny pracy
 • Przygotowywanie treści korespondencji i zarządzeń wewnętrznych i przygotowywaniem pisemnych informacji dla pacjentów i personelu
 • Dokumentacja elektroniczna zasady prowadzenia, przechowywania
 • Dokumentacja medyczna a dobra osobiste pacjenta i tajemnica lekarska dokumentacja i ochrona dóbr osobistych w tym w poradniach zdrowia psychicznego
 • Prawo pacjenta do wyrażania poinformowanej zgody, pojęcie i przedmiot zgody na świadczenie medyczne
 • Public Relations w ochronie zdrowia specyfika planowania i prowadzenia komunikacji w ochronie zdrowia
 • Sporządzanie wypisów dla pacjentów
 • Archiwizacja dokumentacji medycznej
 • Podstawy psychologii i socjologii pracy
 • Etyka i etykieta zawodowa
 • Język niemiecki i język angielski
 • Seminarium dyplomowe

 Wykładowcy:

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez specjalistów – przede wszystkim praktyków sektora ochrony zdrowia z różnych dziedzin medycyny, specjalistów prawa medycznego, ochrony zdrowia, prawa pracy oraz wykładowców i praktyków, których obszarem zainteresowań jest zarządzanie w ochronie zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych. Do wykładów zaproszeni są także goście z medycznych ośrodków akademickich i instytucji ubezpieczenia zdrowotnego współpracujący z Uczelnią.

Organizacja zajęć dydaktycznych:

 • Studia trwają 2 semestry, Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu (dwudniowe zjazdy):
  – soboty w godz. 8.45-15.00;
  – niedziele w godz. 8.45-15.00.
 • Rozpoczęcie studiów: nabór zimowy rozpoczyna zajęcia w listopadzie, natomiast nabór letni w połowie lutego.
 • Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

Warunki przyjęć: o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń określonych w programie studiów, napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Absolwenci uzyskują świadectwo i dyplom ukończenia studiów podyplomowych  Uczelni Wyższej w Warszawie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.

Opłaty:

 • Wpisowe wynosi 50 zł  należy je uiścić w dniu podpisywania umowy.
 • Czesne za studia wynosi 3900 zł.
  Czesne może być opłacane w dwóch ratach (2×1950 zł).

 

Opłaty dla absolwentów:

 • Wpisowe wynosi 0 zł.
 • Czesne za studia wynosi 3600 zł. Czesne może być opłacane w dwóch ratach (2×1800 zł).

ZGŁOSZENIA i ZAPISY:

Biuro Rekrutacji
Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie
ul. Rydygiera 8,
01-793 Warszawa
tel. 668 326 740

rekrutacja@wsmw.edu.pl

Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260

Instagram

FORMULARZ KONTAKTOWY
 Klauzula informacyjna