fbpx

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

W dniu 21 maja b.r. ukazało się rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie art. 51a i art. 198a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875) zarządza się, co następuje:

W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na obszarze kraju:

1) ogranicza się funkcjonowanie uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przez zawieszenie kształcenia:
a) na studiach,
b) na studiach podyplomowych,
c) w innych formach.
2)
  uczelnie mogą prowadzić w ich siedzibach lub filiach zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów. 

Decyzję w sprawie prowadzenia kształcenia zgodnie zust. 3 pkt 2 − podejmuje rektor − i określa warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury odpowiednio uczelni lub innego podmiotu zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.