fbpx

OSTEOPATIA

 

Osteopatia jest uznanym na świecie zawodem medycznym. W Polsce zawód osteopaty jest wpisany do Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod nr. 323010.

Osteopatia jest nauką holistyczną, zajmującą się każdym aspektem ciała człowieka. Osteopata zajmuje się leczeniem dysfunkcji i schorzeń narządu ruchu wykorzystując techniki manualne, rozluźniające oraz stymulujące tkanki miękkie, nerwy oraz stawy a także wszystkie układy. Usuwa napięcia w obrębie tkanki łącznej, poprawia krążenie i oddychanie oraz przepływ informacji w układzie nerwowym, wzmacnia siły obronne organizmu i przyspiesza proces jego regeneracji.

Osteopata stosuje diagnostykę funkcjonalną, strukturalną oraz obrazową, prowadzi terapię osteopatyczną, wykonując zabiegi terapeutyczne, które są sklasyfikowane w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 nr. 93.6. ICD-9

Diagnostyka osteopatyczna bazuje na badaniu ruchomości tkanek jako wyznacznika ich stanu funkcjonalnego. Jakakolwiek niefizjologiczna zmiana zakresu i kierunku ruchu tkanki, a w dalszej konsekwencji zaburzenie jej prawidłowego napięcia, ukrwienia i kontroli neurologicznej, jest dla osteopatii oznaką jej dysfunkcji i wymaga leczenia. W procesie leczenia osteopatia wykorzystuje wyspecjalizowane techniki manualne w celu normalizacji ruchomości tkankowej. To, co wyróżnia osteopatię, to filozofia zakładająca działanie wszystkich narządów ciała jako samoregulującej się całości, w każdej chwili dążącej do równowagi. Innymi słowy, osteopatia nie leczy organizmu ale wspomaga jego samoleczenie.

„OSTEOPATIA JEST TO METODA DIAGNOZOWANIA, LECZENIA ALE PRZEDE WSZYSTKIM FILOZOFIA OPIEKI MEDYCZNEJ”.
lek. med. Piotr Godek D.O.

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

Studia Podyplomowe Medycyny Osteopatycznej trwają 3 lata (sześć semestrów) i obejmują 1600 godzin dydaktycznych wraz z praktykami klinicznymi oraz 640 godzin nie kontaktowych (kształcenie własne).

Każdy semestr podzielony jest na 9 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela) z wyjątkiem semestru VI, który obejmuje 8 zjazdów.

Nauczanie medycyny osteopatycznej odbywa się w ramach szkoły wyższej, w związku z tym każdy student otrzymuje indeks oraz legitymację studencką a po ukończeniu studiów Państwowe Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej oraz Dyplom D.O. i 96 międzynarodowe punkty ECTS (European Credit Transfer System). Dokumentem potwierdzającym naukę medycyny osteopatycznej na uczelni wyższej jest indeks oraz Państwowe Świadectwo.

Praktyki kliniczne są realizowane w dowolnym ośrodku gdzie nadzór merytoryczny i dydaktyczny nad praktykami sprawuje dyplomowany osteopata D.O. Mazowiecka Uczelnia Medyczna zleca praktyki kliniczne (200 godzin). Student samodzielnie lub za pomocą Mazowieckiej Uczelni Medycznej kontaktuje się z placówką w której zamierza odbyć praktyki.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:
Nauka odbywa się w trakcie 6 semestrów, w trybie weekendowym (soboty, niedziele).
Zajęcia dydaktyczne obejmują 1600 godzin dydaktycznych, realizowane są w formie wykładów oraz ćwiczeń.

WARUNKI PRZYJĘĆ:
Na studia podyplomowe z zakresu OSTEOPATII zapraszamy lekarzy medycyny, fizjoterapii, pielęgniarstwa oraz położnictwa.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest zdanie egzaminu końcowego złożonego z części praktycznej oraz teoretycznej i obrony pracy dyplomowej. Zaliczenie egzaminu końcowego jest warunkiem dopuszczającym do obrony pracy dyplomowej. Obrona pracy dyplomowej kończy naukę w uczelni wyższej i jest standardem we wszystkich uczelniach wyższych w Europie nauczających medycyny osteopatycznej.

OPŁATY ZA STUDIA:

Opłata wpisowa – 500 PLN

Opłata wpisowa jest płatnością jednorazową w momencie rezerwacji miejsca na liście studentów.

W przypadku nie zakwalifikowania kandydata na studia lub braku miejsc opłata wpisowa będzie zwrócona w pełnej wysokości. Po zakwalifikowaniu kandydata na studia opłata wpisowa jest gwarancją  miejsca na liście studentów.

Rezygnacja ze studiów lub nie dokonanie opłaty za studia powoduje przepadek opłaty wpisowej na rzecz szkoły. Opłata wpisowa nie jest zaliczką opłaty czesnego za studia.

Opłata miesięczna za studia – 950 PLN (11400 PLN za każdy rok nauki).
jednorazowa wpłata upoważnia do 10 % zniżki – 10260 PLN za każdy rok nauki.
Całkowity koszt studiów 3-letnich (1600 godzin) – 34200 PLN
(lub 30780 PLN przy corocznych wpłatach ze zniżką 10%).

Opłata czesnego za studia  obejmuje zajęcia, materiały szkoleniowe oraz egzaminy (egzamin podstawowy + egzamin poprawkowy na koniec każdego semestru). Opłata czesnego za studia nie obejmuje kosztów zakwaterowania
i wyżywienia. Wpłatę miesięcznej raty lub jednorazowo całą opłatę roczną (z 10% zniżką) dokonujemy do 5 dnia każdego miesiąca, zaczynając od września.

Studenci trzyletnich studiów podyplomowych otrzymują indeksy oraz legitymację studenta.

Nr rachunku bankowego do wpłat za studia podyplomowe:
BANK MILLENIUM S.A. 81 1160 2202 0000 0003 2965 1130

KOORDYNATOR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
Leszek Pyrka
Dyżur:
wtorek 10:00-14:00
czwartek 10:00-14:00
oraz w dni zajęć dydaktycznych
tel. 511 839 696

Terminy zajęć dydaktycznych – semestr zimowy 2018/2019

Plan zajęć w roku akademickim 2018/2019 

 

ZGŁOSZENIA i ZAPISY:
Formularz zgłoszeniowy

Biuro Rekrutacji Mazowieckiej Uczelni Medycznej
pok. 02 (parter)
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
wejście od ul. Broniewskiego
Dojazd tramwajami: 17,22,27,28,33,35

Dojazd autobusami: 205

GODZINY PRACY BIURA REKRUTACJI:

poniedziałek – piątek: 8:00 16:00
668 326 740
rekrutacja@wsmw.edu.pl