Studia licencjackie FIZJOTERAPIA

 

Projekt utworzenia kierunku „fizjoterapia” w naszej szkole powstał po analizie oferty edukacyjnej proponowanej przez środowisko akademickie. Starzenie się społeczeństwa i ujemne skutki rozwoju cywilizacyjnego zwiększą w najbliższych latach liczbę osób wymagających postępowania rehabilitacyjnego, co pozwala przypuszczać, że rosnąć będzie zapotrzebowanie na usługi rehabilitacyjne i pracę specjalistów przygotowanych do kompleksowego organizowania i świadczenia tych usług. Aktualnie potrzeby w zakresie rehabilitacji medycznej i psychospołecznej nie są w pełni zaspokojone.

Reforma systemu opieki zdrowotnej, jeśli będzie zgodna z występującymi w Europie tendencjami zmian, musi uwzględniać większy udział specjalistów fizjoterapii i rehabilitacji w opiece nad ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi, co wymagać będzie większej liczby nowocześnie wykształconych terapeutów. Istnieje zatem potrzeba wykształcenia specjalistów fizjoterapii i rehabilitacji medycznej, którzy w zmieniającym się systemie opieki zdrowotnej, będą terapeutami o wyższym, niż dotąd stopniu samodzielności z równoczesnym przygotowaniem do pracy w wielospecjalistycznych zespołach terapeutycznych, a także będą przygotowani do organizowania i prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych. Wiąże się to z potrzebą wprowadzenia nowego modelu kształcenia, który zapewni absolwentowi, obok wiedzy teoretycznej, przygotowanie praktyczne do prowadzenia kinezyterapii i wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych. Wnioskowany kierunek studiów jest wyjściem naprzeciw ww. tendencjom w zakresie przygotowania wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie mogła zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na tego typu specjalistów i umożliwi absolwentom pracę w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Cele kształcenia

Podjęcie kształcenia przez Mazowiecką Uczelnię Medyczną na kierunku fizjoterapia ma na celu profesjonalne przygotowanie kadr na poziomie wyższym zawodowym do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, placówkach oświatowych prowadzących przyszkolne i międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej i ośrodki wychowawczo rehabilitacyjne, w warsztatach terapii zajęciowej, w gabinetach odnowy biologicznej i placówkach sportowych, a także w innych instytucjach prowadzących działalność rehabilitacyjną (np. uzdrowiska).

Zakładane cele studiów to: zaznajomienie studentów z problematyką i metodami fizjoterapii w zakresie niezbędnym do realizacji przyjętych założeń nauczania umożliwiających dokonanie oceny procesu leczenia i osiągniętych wyników oraz stosowanie metod weryfikujących działania praktyczne; rozwinięcie efektywnych strategii uczenia się, co pozwoli na dalsze doskonalenie umiejętności zawodowych; wykształcenie umiejętności pracy w wielospecjalistycznych zespołach terapeutycznych, zaznajomienie z metodami zarządzania i kontroli jakości wykonywania pracy zawodowej; zwiększenie świadomości znaczenia ogólnej polityki socjalnej i organizacji opieki zdrowotnej długoterminowej dla skutecznego realizowania celów rehabilitacji medycznej.

Poprzez realizowanie zakładanych celów nauczania, student zdobędzie wiadomości z zakresu przedmiotów biomedycznych i psychospołecznych pozwalających na skuteczne uzyskiwanie i analizę informacji dotyczących pacjenta, znajomość zagadnień etycznych i medyczno – prawnych odnoszących się do praktyki zawodowej oraz takie umiejętności jak: rozpoznawanie problemów pacjenta z uwzględnieniem czynników biologicznych, psychospołecznych, kulturowych i środowiskowych; zrozumienie ważności zagadnień prewencji; holistyczne planowanie i stosowanie terapii; podejmowanie skutecznych decyzji; werbalne i pisemne komunikowanie się z otoczeniem; współpraca w zespołach terapeutycznych; oddziaływanie interpersonalne potrzebne do efektywnego wykonywania zawodu; komunikowanie się z pacjentem i jego rodziną; negocjacje i oddziaływanie na otoczenie; stosowanie różnych metod uczenia się i nauczania; stosowanie technologii informatycznych; pracy grupowej, tworzenia zespołu i kierowania pracą zespołu; kierowania własnym rozwojem zawodowym, prezentowania swoich umiejętności, współpracę z otoczeniem.

Program kształcenia na studiach licencjackich – fizjoterapia

Studia zaplanowane są jako trzyletnie studia licencjackie stacjonarne oraz niestacjonarne. Ukończenie ich daje tytuł licencjata. Program realizowany będzie w systemie semestralnym, z jedno lub dwutygodniowymi sesjami zaliczeniowymi pod koniec semestru.

W pierwszych dwóch latach studiów realizowane będą głównie przedmioty z zakresu nauk biomedycznych i psychospołecznych. Począwszy od roku drugiego wprowadzane będą w szerokim zakresie przedmioty zawodowe, które następnie w całości wypełniają rok trzeci. Przedmioty te nauczane będą w trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych. Na studiach, oprócz nauczania w zakresie medycznych nauk podstawowych i klinicznych, przewiduje się m.in. zajęcia z zakresu polityki zdrowotnej, organizacji i opieki, zajęcia przygotowujące do samodzielnej analizy informacji naukowych, posługiwania się technikami informatycznymi.

Studia zakończą się obroną pracy dyplomowej, która przygotowywana będzie pod kierunkiem promotora na seminarium realizowanym w V i VI semestrze. Dodatkowe kwalifikacje student zdobędzie w trakcie ćwiczeń klinicznych oraz praktyk zawodowych (informacje o placówkach).

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe niezbędne przy pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie stosowania czynników naturalnych w profilaktyce i celach leczniczych.

Absolwenci fizjoterapii posiadają wiedzę niezbędną do:

 1. kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku
 2. nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych
 3. dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • placówkach służby zdrowia
 • ośrodkach dla osób niepełnosprawnych
 • ośrodkach sportowych i szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej)
RAMOWY PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY
Przedmioty ogólne:
 • Technologia informacyjna
 • Etyka i deontologia
 • Język obcy (angielski lub niemiecki)
 • Nazewnictwo anatomiczne
 • Prawne zagadnienia fizjoterapii
 • Socjologia medycyny
 • Wychowanie fizyczne
Przedmioty podstawowe:
 • Anatomia prawidłowa człowieka
 • Anatomia obrazowa
 • Biologia medyczna
 • Biochemia
 • Biofizyka
 • Biomechanika
 • Fizjologia
 • Fizjologia osób starszych
 • Kinezjologia
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna
 • Leki w fizjoterapii
 • Psychologia
 • Patologia medyczna
 • Pedagogika
Przedmioty kierunkowe:
 • Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
 • Kinezyterapia
 • Terapia manualna
 • Fizykoterapia
 • Masaż leczniczy
 • Fizjoterapia ogólna
 • Podstawy fizjoterapii klinicznej
 • Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu
 • Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych
 • Zaopatrzenie ortopedyczne
Przedmioty do wyboru
Wykładowców 62
FORMULARZ KONTAKTOWY
[recaptcha]