Ubezpieczenie NNW+OC

 

UBEZPIECZENIA NNW + OC na praktykach rok akademicki 2018/2019

WPŁATY DO 22 PAŹDZIERNIKA 2018

 

Ubezpieczenia są obowiązkowe podczas praktyk zawodowych i ćwiczeń klinicznych !!!

Odbywanie praktyk studenckich i ćwiczeń klinicznych na kierunku Fizjoterapia może przynieść nieoczekiwane zdarzenia dlatego też w większości umów o praktyki zawodowe znajduje się wymóg posiadania przez praktykanta aktualnej polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC).

Ubezpieczenie NNW – zabezpieczająca ubezpieczonego przed konsekwencjami wypadków, które miały miejsce nie z jego woli. Obejmuje między innymi zwrot kosztów leczenia związanych z trwałymi następstwami wypadku lub świadczenie pieniężne w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Ubezpieczenie OC – (odpowiedzialności cywilnej) chroni Was przed roszczeniami osób poszkodowanych z tytułu wykonywania czynności medycznych. W sytuacji wyrządzenia przez praktykanta szkody przy wykonywaniu swoich obowiązków, szkoda ta likwidowana jest bezpośrednio przez ubezpieczyciela.

Wysokość składek: 

opłata jednorazowa na rok akademicki NNW + OC  65 zł. 


Suma gwarancyjna:

Ubezpieczenie NNW(suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 30 000,00 zł)

Ubezpieczenie OC ( suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 30 000,00 zł )

 Gdzie zapłacić ?

Wpłat należy dokonać w kasie Uczelni lub na  rachunek bankowy z dopiskiem  Ubezpieczenie NNW + OC

Polisa OC       +    Aneks do polisy 

Polisa NNW

Warunki ogólne ubezpieczenia

Zgłoszenie szkody:

telefonicznie
InterRisk Kontakt (22) 212 20 12 Najprostszy sposób na szybkie odszkodowanie

przez Internet (online)
https://www.interrisk.pl
Łatwo i wygodnie jak nigdy i dokładnie wtedy, kiedy Ci odpowiada

@ mailem
szkody@interrisk.pl
formularz Zgłoszenie roszczenia EDU Plus do pobrania na stronie https://www.interrisk.pl

pocztą
Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert
Call Center
Aleje Jerozolimskie 162 00-668 Warszawa formularz Zgłoszenie roszczenia EDU Plus do pobrania na stronie https://www.interrisk.pl

Niezbędne informacje przy zgłaszaniu szkody

1. numer polisy, z której będzie zgłaszana szkoda
2. data, godzina i miejsce wypadku
3. dane osobowe Poszkodowanego (PESEL, seria i numer dowodu osobistego)
4. dane teleadresowe Poszkodowanego
5. okoliczności zaistnienia wypadku
6. dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia
7. dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia
8. rodzaj doznanych obrażeń ciała

Wykładowców 62
FORMULARZ KONTAKTOWY