Ubezpieczenie NNW+OC

 

UBEZPIECZENIA NNW + OC na praktykach rok akademicki 2018/2019

WPŁATY DO 22 PAŹDZIERNIKA 2018

 

Ubezpieczenia są obowiązkowe podczas praktyk zawodowych i ćwiczeń klinicznych !!!

Odbywanie praktyk studenckich i ćwiczeń klinicznych na kierunku Fizjoterapia może przynieść nieoczekiwane zdarzenia dlatego też w większości umów o praktyki zawodowe znajduje się wymóg posiadania przez praktykanta aktualnej polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC).

Ubezpieczenie NNW – zabezpieczająca ubezpieczonego przed konsekwencjami wypadków, które miały miejsce nie z jego woli. Obejmuje między innymi zwrot kosztów leczenia związanych z trwałymi następstwami wypadku lub świadczenie pieniężne w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Rozszerzenie NNW – wyczynowe uprawianie sportu

Ubezpieczenie OC – (odpowiedzialności cywilnej) chroni Was przed roszczeniami osób poszkodowanych z tytułu wykonywania czynności medycznych. W sytuacji wyrządzenia przez praktykanta szkody przy wykonywaniu swoich obowiązków, szkoda ta likwidowana jest bezpośrednio przez ubezpieczyciela.

Wysokość składek: 

opłata jednorazowa na rok akademicki NNW + OC  65 zł, rozszerzone 80 zł 


Suma gwarancyjna:

Ubezpieczenie NNW(suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 30 000,00 zł)

Ubezpieczenie OC ( suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 30 000,00 zł )

 Gdzie zapłacić ?

Wpłat należy dokonać w kasie Uczelni lub na  rachunek bankowy z dopiskiem  Ubezpieczenie NNW + OC

Polisa OC 

Polisa NNW

Aneks Nr 9 do Mazowiecka Uczelnia Medyczna

Warunki ogólne ubezpieczenia

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ USZCZERBKU NA ZDROWIU

Zgłoszenie szkody:

telefonicznie
InterRisk Kontakt (22) 212 20 12 Najprostszy sposób na szybkie odszkodowanie

przez Internet (online)
https://www.interrisk.pl
Łatwo i wygodnie jak nigdy i dokładnie wtedy, kiedy Ci odpowiada

@ mailem
szkody@interrisk.pl
formularz Zgłoszenie roszczenia EDU Plus do pobrania na stronie https://www.interrisk.pl

pocztą
Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert
Call Center
Aleje Jerozolimskie 162 00-668 Warszawa formularz Zgłoszenie roszczenia EDU Plus do pobrania na stronie https://www.interrisk.pl

Niezbędne informacje przy zgłaszaniu szkody

1. numer polisy, z której będzie zgłaszana szkoda
2. data, godzina i miejsce wypadku
3. dane osobowe Poszkodowanego (PESEL, seria i numer dowodu osobistego)
4. dane teleadresowe Poszkodowanego
5. okoliczności zaistnienia wypadku
6. dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia
7. dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia
8. rodzaj doznanych obrażeń ciała

Administrator danych osobowych
Administratorem danych jest InterRisk TU SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22 (zwany
dalej Administratorem lub InterRisk). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@InterRisk.pl,
telefonicznie pod numerem 48 22 537 68 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować – we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych – poprzez email
iod@interrisk.pl, telefonicznie pod numerem 48 22 537 68 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
• zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego (podstawa prawna – art. 6
ust 1 pkt b) i pkt c) oraz art. 9 ust 2 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.
(„Rozporządzenie”),
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt f)
Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
• ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem wypłatom nienależnych świadczeń (podstawa
prawna – art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapobieganie i ściganie
przestępstw popełnianych na jego szkodę,
• reasekuracji ryzyk (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora
jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawartą umową ubezpieczenia.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia
lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zakładom reasekuracji, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu dochodzenia należności,
agencjom marketingowym, agentom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie likwidacji szkód,
podmiotom archiwizującym lub usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
– dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania
danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
– wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania tych danych
jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem,
– przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i
przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy), tj. do otrzymania od
Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego); może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych,
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.
Dane kontaktowe wskazane są powyżej.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy
ubezpieczenia– bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.

Studentów 1115
Wykładowców 98
Absolwentów 1996
FORMULARZ KONTAKTOWY
[recaptcha]