Stypendia socjalne

 

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację tę określa się na podstawie dokumentów o osiągniętych dochodach w ostatnim roku podatkowym w rodzinie studenta.

Próg dochodu ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, w granicach od 668,2 zł do 1051,7 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie.

Oznacza to, że każdy student o dochodzie nieprzekraczającym 668,2 zł miesięcznie na osobę w rodzinie ma ustawowo zapewnione otrzymanie stypendium.

Stypendium może otrzymać także student o wyższym dochodzie, jeżeli rektor określi wyższy próg dochodu, nieprzekraczający jednakże 1051,7 zł. Jest to ustawowa maksymalna wysokość i nawet w szczególnych przypadkach uczelnia nie może przyznać stypendium socjalnego przy wyższym dochodzie studenta.

Stypendium socjalne może zostać zwiększone znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej studentowi studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

I. Ustalenie składu rodziny – wyjaśnienie:
Definicję składu rodziny studenta zawiera ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym, która w art. 179 ust. 4 stanowi, że przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
a) studenta;
b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci
pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Jest to katalog wyczerpujący, wskazany w Ustawie, w związku z powyższym Uczelnia, nawet w wyjątkowych przypadkach nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta np. babci, dziadka, dalszych krewnych, rodziców małżonka studenta, ojca dziecka studentki, z którym pozostaje w związku faktycznym.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osób, o których mowa (lit. c) powyżej:

1. W przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26. rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2, lub

2. Jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1-2, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych czyli 930,35 zł

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Ważne!!! Komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna są uprawnione do żądania, w uzasadnionych przypadkach, doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny oraz uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia kryterium trudnej sytuacji materialnej. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa powyżej, student może być wezwany do złożenia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odmową przyznania stypendium socjalnego.

Każdy student, który będzie otrzymywał świadczenia pomocy materialnej będzie obowiązany do niezwłocznego powiadomienia uczelni o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w art. 184 ust. 5 ustawy (tj. o ukończeniu innego kierunku studiów), mającej wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej.

Ponadto:
• W przypadku gdy członek rodziny studenta ubiegającego się o świadczenia pomocy materialnej zaginął, student składając wniosek o te świadczenie dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny studenta. Ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego członka rodziny studenta, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie uwzględnia się tego członka rodziny.
• Jeśli student wychowywał się w rodzinie zastępczej to po uzyskaniu przez niego pełnoletniości za dochód do celów stypendialnych przyjmuje się tylko dochody przez niego osiągane.
• Do rodziny studenta nie wlicza się konkubenta studenta lub konkubenta członka rodziny studenta.
• Do składu rodziny nie wlicza się członków rodziny odbywających zasadniczą służbę wojskową.
• Nie wlicza się członków rodziny uczących się w szkołach wojskowych (w systemie wojskowym),
• Rodzeństwo studenta lub/i dzieci studenta, które w dniu złożenia wniosku są osobami pełnoletnimi i nie mają więcej niż 26 lat wlicza się do składu rodziny studenta pod warunkiem, że pobierają naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej, chyba, że są osobami niepełnosprawnymi i legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności
• W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji. W przypadku, gdy z dochodu rodziny ponoszona jest opłata za pobyt w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie członka rodziny, od dochodu rodziny odejmuje się tę opłatę.
• W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
– Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie, oznacza następujące podmioty: dom pomocy społecznej,
placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład
poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę , jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
• W przypadku gdy osobie samotnie wychowującej dziecko (studentowi lub jednemu z rodziców studenta), nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka (studenta) od drugiego z rodziców, stypendium socjalne nie może zostać przyznane studentowi, chyba że:
1) drugi z rodziców nie żyje,
2) ojciec dziecka jest nieznany,
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
• Za osobę samotnie wychowującą dziecko uznaje się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną. Nie można jednak uznać za samotnie wychowującą dziecko wymienionej osoby, jeśli wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
• Student, który pozostaje w związku nieformalnym, nie może przy ustalaniu sytuacji materialnej uwzględnić dochodu partnera, nawet, jeżeli posiadają wspólne dzieci.

II. Wymagane dokumenty poświadczające dochody rodziny studenta oraz skład rodziny:
• Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego w danym roku akademickim jest zobowiązany do udokumentowania dochodów, ze wszystkich źródeł rodziny oraz własnych, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.
• Student, ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego składa w Kwesturze/Stypendiach wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego.
• W zależności od źródła osiąganego lub braku dochodu, student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego składa odpowiednio oprócz wniosku oraz kserokopii dowodu osobistego następujące dokumenty:
a) ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO (za 2017 r.) o wysokości dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego pełnoletniego członka rodziny, uzyskanych w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki (bez względu czy jest wykazany dochód),  – wg wzoru obowiązującego do świadczeń rodzinnych.
Zaświadczenie z US powinno zawierać kwoty:
· dochodu (tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy),
· należnego podatku,
· składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,
(małżonkowie rozliczający się wspólnie powinni mieć osobne zaświadczenia)
b) ZAŚWIADCZENIE członków rodziny, którzy osiągnęli dochód, o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (np: z ZUS-u, KRUS-u, zakładu pracy) w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia (tj. w 2016r.).
c) OŚWIADCZENIE O DOCHODACH CZŁONKÓW RODZINY, jeżeli rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub karty podatkowej (załącznik nr 1a do wniosku, oświadczenie składa prowadzący działalność)
d) w przypadku uzyskiwania dochodów i świadczeń za granicą przedłożyć należy właściwe dokumenty wydane przez zagraniczne odpowiedniki polskich urzędów i instytucji, zawierające dane analogiczne do wymaganych w przypadku dochodów uzyskiwanych w kraju. Wyżej wymienione dokumenty należy przetłumaczyć na język polski.
e) ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU GMINY LUB URZĘDU MIASTA – O wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 2017 poprzedzającym składanie wniosku;

Jeżeli gospodarstwo jest wydzierżawione, należy poza zaświadczeniem z urzędu gminy przedstawić dodatkowo:

– umowę dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

– umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

– umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 wynosił 3 399 zł.

f) ZAŚWIADCZENIA O UCZĘSZCZANIU DZIECI LUB RODZEŃSTWA DO SZKÓŁ ZA ROK AKADEMICKI 2018/2019  – do składu rodziny wliczane są dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia;

– oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (w tym przypadku należy przedstawić zaświadczenie ze szkoły lub dokument potwierdzający niepełnosprawność).
g) KSERO AKTU URODZENIA – w przypadku dzieci lub rodzeństwa w wieku do 7 lat

h) KSERO AKTU ZGONU – w przypadku śmierci członka rodziny;

i) ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZASĄDZONYCH ALIMENTÓW

– kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub z poza rodziny lub kopie odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopie odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

– zaświadczenie organu udzielającego świadczeń alimentacyjnych lub zaliczki alimentacyjnej o wysokości świadczeń wypłaconych w poprzednim roku kalendarzowym, wraz z zaświadczeniem komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także wysokości alimentów wyegzekwowanych w poprzednim roku kalendarzowym;

– informację  właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo niepodjęciu tych czynności , w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do jej podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli zamieszkuje za granicą.
– odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;

– kopia prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
– kopie odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;

j) INFORMACJĘ Z SĄDU o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;

k) KOPIĘ KARTY POLAKA LUB POBYTU, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt stały rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
l) dokument potwierdzający utratę dochodu np.: świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;

ł) zaświadczenie z Urzędu Pracy, potwierdzające fakt pozostawania bez pracy pełnoletnich członków rodziny (w przypadku prawa do zasiłku należy wskazać kwoty netto w poszczególnych miesiącach);
m) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego studenta lub członka rodziny studenta i okresie na jaki został udzielny;

n) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka rodziny oraz liczbę pełnych miesięcy, w których dochód był osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia;

o) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium

III. DOCHÓD UTRACONY LUB UZYSKANY
Dochód rodziny może być pomniejszony o dochód utracony lub powiększony o dochód uzyskany. Fakt ten należy dodatkowo udokumentować zaświadczeniem o wysokości utraconego lub uzyskanego miesięcznego dochodu netto.

W przypadku trwałej zmiany w dochodach rodziny stosuje się przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące dochodu utraconego lub uzyskanego.
Za utratę dochodu uznaje się wyłącznie dochody wskazane w art. 3 ust. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 992) tzn.
1) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
2) utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3) utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

4) utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

5) wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1 d ustawy z dnia 2 lipca 2004  o swobodzie działalności gospodarczej,
6) utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7) utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratę świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku za śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

8) utratę świadczenia rodzicielskiego,

9) utratę zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

10) utratę stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
• W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (odpowiednio rok akademicki), ustalając dochód studenta lub członka rodziny studenta, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń;
• W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (odpowiednio rok akademicki), dochód ich ustala się na podstawie dochodu studenta lub członka rodziny studenta, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń;

Za uzyskanie dochodu uznaje się wyłącznie dochody wskazane w art. 3 ust. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 992 j.t.)
1) zakończenie urlopu wychowawczego,
2) uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

5) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania,
6) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

7) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,

8) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

9) uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dn. 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
• Nie stanowi utraty dochodu przebywanie na urlopie bezpłatnym
• Zmiana warunków zatrudnienia nie jest nową pracą czyli nie jest też uzyskaniem dochodu (np. wzrost wynagrodzenia) ani utratą (np. zmniejszenie wynagrodzenia)

IV. Dochody nieopodatkowane – wyjaśnienie:
Dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym, niewymienione w załączniku Nr 1b do wniosku nie są brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta.

Do dochodu, nie wlicza się:
a) świadczeń pomocy materialnej dla studentów przyznanych na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym;
b) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
– funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
– niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
– umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;
c) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.);
d) świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne);
e) świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe, okresowe, celowe);
f) kwot alimentów świadczonych przez członków rodziny na rzecz innych osób.
Zaświadczenia z właściwych urzędów skarbowych, ZUS przyjmowane będą jedynie w oryginale,
natomiast dokumenty tj. akty USC, wyroki sądowe mogą być złożone w kserokopii a oryginały należy
przedłożyć do wglądu.

FORMULARZE

Title
Oświadczenie studenta samofinansującego się
 1 file(s)  226 downloads
STYPENDIA-SOCJALNE 10 września 2018 Download
Oświadczenie o utraconym/uzyskanym dochodzie
 1 file(s)  201 downloads
STYPENDIA-SOCJALNE 10 września 2018 Download
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
 1 file(s)  221 downloads
STYPENDIA-SOCJALNE 10 września 2018 Download
Oświadczenie o dochodach zryczałtowanych
 1 file(s)  208 downloads
STYPENDIA-SOCJALNE 10 września 2018 Download
Wniosek o stypendium socjalne
 1 file(s)  291 downloads
STYPENDIA-SOCJALNE 22 lipca 2019 Download
Deklaracja studenta o formie przekazu świadczeń
 1 file(s)  391 downloads
STYPENDIA-DLA-OSÓB-NIEPEŁNOSPRAWNYCH, STYPENDIA-REKTORA-DLA-NAJLEPSZYCH-STUDENTÓW, STYPENDIA-SOCJALNE, ZAPOMOGA 10 września 2018 Download
    Wykładowców 62
    FORMULARZ KONTAKTOWY
    [recaptcha]