Pomoc materialna

 

Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 173 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, nie przysługują:

  1. studentowi, który ukończył jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia;
  2. studentowi, który ukończył studia pierwszego stopnia i ponownie podjął studia na tym poziomie;
  3. studentowi, który ukończył studia pierwszego stopnia oraz kontynuuje studia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego przez okres dłuższy niż trzy lata;
  4. studentowi, który już pobiera świadczenia takiego samego rodzaju na innym kierunku studiów w tej samej lub innej uczelni.

 

Student może otrzymywać kilka świadczeń pomocy materialnej jednocześnie np. stypendium socjalne jednocześnie ze stypendium Rektora dla najlepszych studentów i stypendium specjalnym dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie stypendia mogą być otrzymywane tylko na jednym kierunku i na jednej uczelni

Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich (wynagrodzenie to wynosi 2450,0 zł).

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej dla studentów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
Zgodnie z tym przepisem pomoc materialna nie przysługuje studentom, którzy ukończyli już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym albo studentom, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.
Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić uczelnię o ukończeniu studiów na innym kierunku studiów mającym wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej.

Ponadto studenci WSM na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się za pośrednictwem Uczelni o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia, szczegóły na stronie internetowej MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Przepisy regulujące przyznawanie pomocy materialnej dla studentów finansowanej z budżetu państwa

Wykładowców 62
FORMULARZ KONTAKTOWY